Disclaimer

Disclaimer & algemeen wedstrijdreglement

1. Toepassing

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.derithetspel.be en de applicatie “De Rit” (hierna “de app”) uitgebaat door Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn (hierna aangeduid met “De Lijn”). U wordt vriendelijk verzocht de inhoud van dit document aandachtig te lezen alvorens u op eender welke wijze gebruik maakt van deze website of de app. Door deze website of de app te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze disclaimer en aanvaardt u het wedstrijdreglement en de spelregels. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze disclaimer of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website of app niet verder te gebruiken.

1.1. Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op deze website en de app, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. Deze website, de app en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn “in de huidige staat” en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de website, de app en/of van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

1.2. Aansprakelijkheid

De Lijn levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kunt u ons contacteren (zie contactgegevens).

De Lijn spant zich in om de website en de app met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. De Lijn kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan De Lijn dan ook geen ononderbroken toegang tot of feilloze werking van de website of de app garanderen.

De Lijn is niet aansprakelijk voor enige schade zoals maar niet beperkt tot indirecte en directe schade, onrechtstreekse en rechtstreekse schade of gevolgschade (zoals maar niet beperkt tot tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans om de wedstrijd te winnen of andere, dataverlies, winstderving, …) .

De contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid van De Lijn is volledig uitgesloten behoudens de aansprakelijkheid voor opzet of bedrog of enige andere aansprakelijkheid die De Lijn niet rechtsgeldig kan uitsluiten.

Onverminderd het voorgaande kan De Lijn niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of wijziging van uw apparatuur met inbegrip van, maar niet beperkt tot, computer apparatuur, handheld-apparatuur of mobiele telefoons als gevolg van de installatie of het gebruik van de website of de App.

1.3. Hyperlinks

De website en de app kunnen hyperlinks naar bevatten naar andere websites waarover De Lijn geen enkele technische of inhoudelijke controle kan uitoefenen. De Lijn kan dan ook geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of de juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

1.4. Intellectuele eigendom & omvang licentie

De Lijn en desgevallend haar dienstverleners en leveranciers houden zich alle rechten voor met betrekking tot de website, de app en de onderliggende softwarecode waaronder maar niet beperkt tot handelsmerken, auteursrechten, databaserechten, … . Het gebruik van de website en/of de app kan in geen enkel geval beschouwd worden als een overdracht van intellectuele rechten.

De gebruikers van de app krijgen slechts een gratis, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en herroepbaar gebruiksrecht op de app in overeenstemming met deze disclaimer.

De Lijn kan niet verplicht worden de app en de website voor altijd ter beschikking te stellen. De Lijn houdt zich het recht voor om de ter beschikking stelling van de website en de app op elke moment te beëindigen waarna u de plicht hebt om elk verder gebruik te staken.

De teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden die op deze website of deze app worden weergegeven, mogen slechts gereproduceerd worden of worden meegedeeld aan het publiek na de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van De Lijn.

Het is niet toegestaan om kopieën te maken en te verspreiden noch om te proberen de app te kopiëren, reproduceren, wijzigen, aanpassen, reverse engineeren, decompileren, overdragen, uitwisselen of vertalen; of afgeleide producten van welke aard dan ook van de app te maken.

1.5. Gebruiksvoorwaarden

U erkent dat bij gebruik van de app de voorwaarden van uw eigen mobiele netwerk provider van toepassing blijven bij het gebruik van de app. De kosten die hiervoor worden aangerekend kunnen niet ten laste van De Lijn worden gelegd. Indien u niet verantwoordelijk bent voor de betaling van het gebruik van het mobiele netwerk wordt u geacht de toestemming te hebben van degene die verantwoordelijk is voor de betaling.

Minderjarigen mogen enkel de app installeren en gebruiken indien zij over de geldige toestemming van hun ouders of wettelijke voogd beschikken.

2. Wedstrijdreglement

Het wedstrijdreglement legt de algemene voorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd verbonden aan het spel “De Rit” en doen geen afbreuk aan de specifieke spelregels bij het spel De Rit.

De kosten die vereist zijn om deel te nemen aan de wedstrijd zijn geheel ten laste van de deelnemer en kunnen niet ten laste worden gelegd worden van De Lijn of bij De Lijn gerecupereerd worden.

Minderjarigen mogen enkel aan de wedstrijd deelnemen indien zij over de geldige toestemming van hun ouders of wettelijke voogd beschikken.

Elke week maakt De Lijn de weekwinnaar bekend die recht heeft op een verrassing. Er kan per adres slechts 1 weekwinnaar per schooljaar zijn. Bovendien wordt per maand een maandprijs toegekend aan de school die de hoogste score heeft gehaald. Indien deze verrassing of prijs wordt verstuurd kan De Lijn niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van de verrassing door de postdiensten of derde partijen of een vertraging in ontvangst. Indien de verrassing dient te worden afgehaald, kan De Lijn niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de verrassing of prijs niet of niet tijdig wordt afgehaald door de weekwinnaar of de betreffende school.

Een maand loopt van de eerste dag van de maand tot en met de laatste dag van de maand.

Als school kan men per schooljaar maar 1 keer winnen.

De Lijn kan niet aansprakelijk geacht worden indien ten gevolge van overmacht of enige andere reden buiten de wil van De Lijn om de duur van de wedstrijd wordt veranderd of de wedstrijd en/of de verrassing worden aangepast of geannuleerd. De Lijn kan evenmin aansprakelijk worden gesteld indien door problemen bij de communicatiediensten niet of niet tijdig kan worden deelgenomen.

Elke poging tot fraude of vals spelen en elk gebruik van beledigende, kwetsende, racistische, discriminerende, obscene, vulgaire, haatdragende, bedreigende, seksueel-georiënteerde en lasterlijke uitdrukkingen in onder meer de gebruikersnaam worden bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer en/of school.

3. Privacyverklaring

De Lijn draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Privacywet (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Lees deze privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt.

3.1. Verwerking van persoonsgegevens

Door deze website en/of de app “De rit” te gebruiken en/of uw persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij de persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals in deze privacyverklaring beschreven.

Via deze website worden uw naam en emailadres verzameld die u hebt meegedeeld.

De naam, voornaam en emailadres zijn verplicht in te vullen om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd.

3.2. Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens zullen enkel verwerkt worden in het kader van de wedstrijd. De persoonsgegevens zullen aangewend worden om de organisatie en het goede verloop van de actie te verzekeren en om je op de hoogte te houden van het resultaat van je deelname. De Lijn zal de weekwinnaar of maandwinnaar per email informeren.

3.3. Partijen met toegang tot de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden behoudens aan bevoegde autoriteiten op hun uitdrukkelijk en gerechtvaardigd verzoek.

3.4. Rechten van de betrokkene

U heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren. U kunt dit recht uitoefenen door ons te contacteren via de hieronder uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat u zich afdoende identificeert (een kopie van uw identiteitskaart is vereist). Daarnaast beschikt u ook over het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten.

3.5. Verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking is De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, publiekrechtelijke vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, met maatschappelijke zetel te Motstraat 20, 2800 Mechelen en met ondernemingsnummer 0242.069.537.

4. Wijzigingen

De Lijn houdt zicht het recht voor om deze disclaimer steeds eenzijdig te veranderen. Indien de disclaimer wordt gewijzigd, zal de wijziging worden aangekondigd op de homepage en/of via e-mail en zal de disclaimer in werking treden dertig dagen na de aankondiging. Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 24/07/2015.

Indien u niet akkoord bent met deze wijzigingen dient u elk gebruik van de website en/of de app te staken.

5. Toepasselijk recht

Deze disclaimer uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Mechelen.

6. Contactgegevens:

Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn
T.a.v. Zorg & Onderzoek – Sociale Veiligheid
Motstraat 20
2800 Mechelen